• Ebba HVB – Vår behandling

 • Vår behandling utgår från individens behov, socialtjänstens uppdrag samt eventuella behov som uppkommer under vistelsen på Ebba HVB. All behandling grundar sig på evidensbaserade metoder tillsammans med omvårdnad, stöd och omsorg, vårt motto är att arbeta med full respekt för den enskilde.

  All behandling på Ebba HVB grundar sig i KBT och Miljöterapi. Vi arbetar utifrån ett strukturerat veckoschema som av klientens kontaktpersoner omvandlas till ett individuellt schema där de kommer överens om hur det ska se ut för just den personen. På vårt veckoschema finns både obligatoriska, "halvobligatoriska" samt frivilliga inslag. 

  Tillfälle att delta i möte på AA/NA finns två gånger i veckan. 

  På Ebba HVB har vi ett behandlingsteam som består av föreståndare Elisabeth, behandlingssamordnare Isabelle, Behandlare Petter Lundberg - CENAPS - missbruk/kriminalitet/återfallsprevention/självständighetsträning, Gun Skillmark - KBT steg3/DBT individuellt/psykoterapeut/traumabehandling samt delar av vår personal i särskilda fall t.ex. när våldsutsatt kvinna kommer till oss tar vi in vår resurs i personalen som har utbildning i FREDA, Patriark och TMO - Trauma Medveten Omsorg.

  Behandling planeras alltid i samråd med klienten, socialtjänsten och vårt behandlingsteam.

  INSKRIVNING

  Hos oss börjar resan med en förfrågan från socialtjänsten. Då gör vi en första intervju kring klientens problematik och behov. Om vi efter det bedömer att individen passar in i vår målgrupp, att vi kan tillgodose vårdbehoven och att individen passar in i den grupp som finns inskriven ger vi tillfälle för studiebesök. Ibland bor vissa vissa väldigt långt bort och då ger vi istället möjlighet till ett fördjupande telefonsamtal eller via Skype eller liknande.

  När vi alla är överens om placering bestämmer vi tillsammans datum och hur allt det praktiska ska ordnas och efter det är klienten välkommen till oss på Ebba HVB.

  BEHANDLINGSSTEG

  Vårt första steg i vår behandling inleds så snart individen skrivs in på Ebba HVB. Den planeras då direkt in för ett antal screeningsamtal med våra behandlare Petter, inom hans områden, Gun, gällande den psykiska hälsan samt med Isabelle, behandlingssamordnare som har hand om screening av familj och nätverk. Om behov finns kan vi även genomföra ASI.

  Gäller det en kvinna som också varit våldsutsatt tittar vi på detta genom olika bedömningsinstrument.

  Denna tid för screening brukar ta ca. 4 veckor, då samlar vi mycket information från klienten som vi sedan sammanställer och bedömer utifrån med vårdplanen som grund. När vi har sammanställt all information och tittat på uppdraget återkopplar vi till socialtjänsten och delger vår bedömning hur vi ser att behandlingen lämpligast bör planeras framåt. Det är oerhört viktigt för oss att träffa rätt och börja behandlingen i "rätt ända" för att behandla den primära problematiken först för att i ett längre perspektiv få ett så bra resultat som möjligt för klienten av behandlingen.

  När vi alla är överens skapar vår behandlingssamordnare tillsammans med klienten genomförandeplanen som sedan ligger till grund för allt vi gör och som vi tillsammans går igenom en gång i månaden för att titta på framsteg och/eller sådant som vi kanske måste ändra på. Genom att göra detta är det lättare för klienten att följa sin egen utveckling på ett mer konkret sätt.

  Nu går klienten in i aktiv behandling där behandlarna har bedömt hur många samtal individen skall ha i veckan inom de olika områden, vilka samtal den skall ha, om den skall delta i grupp osv.

  Nu är vårt behandlingsteam i full gång tillsammans med klienten. Uppföljning delges socialtjänsten varje månad genom månadsrappporten som kontaktpersonerna skriver och där varje behandlare skriver ett avsnitt kring huir behandlingen framskrider.

  Övrig personal i verksamheten arbetar med stöttning, vägledning, samtal med kontaktpersoner, strukturerat veckoschema, behandlingsschema med fasta tider och uppföljning samt instruktioner från de olika lektionerna och på så sätt skapa ett helhets perspektiv för individen.

  Hos oss ingår det obligatoriska i att lämna drogtester och utandningsprover.

  Behandlingstiden hos oss varierar utifrån ansvariga placerares uppdrag men baseras på individens behov, problematik och förutsättningar utifrån socialtjänstens bedömning. Vårt behandlingsteam ger rekommendationer utifrån de behov de ser under behandlingens gång kring eventuell fortsatt heldygnsvård eller fortsatt vård på hemmaplan.

  UTSLUSS

  Hos oss finns stora möjligheter till utsluss under strukturerade former där vi planerar för en väl planerad utsluss med särskilt utslusschema, med växelboende, boende i vår utslusslägenhet eller eget boende.

  BEHANDLINGSIDEOLOGI

  Insatserna i vården och behandlingsarbetet skall bygga på kunskap, vetenskapligt bevisade behandlingsprogram samt beprövad erfarenhet.

  Insatserna skall ges med respekt för den enskildes behov, förväntningar, integritet, sekretess samt utifrån problematik och diagnoser.

  Vi på Ebba HVB är stolta över att kunna erbjuda heldygnsvård med evidensbaserad behandling där konsekvenser av våldsutsatthet, psykisk ohälsa och substansberoende behandlas parallellt. Möjlighet till avspänning, fysiska aktiviteter, medveten närvaro.

  Verksamheten ansvarar för månadsrapporter, uppföljningar var 3:e månad, samt slutrapport och eftervårdsrekommendationer. 

  Vårt arbete är välorganiserat och vi använder oss av

  • KBT – Kognitiv beteendeterapi
   ”förändra tanke och beteendemönster – ökad kännedom om dig själv”
  • DBT – Dialektisk beteendeterapi
   ”Ständig förändring, balans, stabilitet, acceptera verkligheten”
  • HAP – Haschavvänjningsprogrammet
   ”förändra ett tankemönster som skapats av missbruk”
  • MI – Motiverade samtal
   ”Vi skall uppnå ökad motivation till en förändring i beteendet”
  • ÅP – Återfalls prevention
   ”Att förebygga återfall i missbruk och i beroende”
  • CENAPS - Missbruks/Kriminalitetsbehandling/Återfallsprevention/Självständighetsträning
  • TMO - Trauma Medveten Omsorg
  • FREDA 
  • Patriark