• Ebba HVB – vårt arbete

 • Vårt arbete grundar sig på evidensbaserade beprövade behandlingar tillsammans med omvårdnad, stöd, omsorg, vårt motto är att arbeta med full respekt för den enskilde.

  Behandlingsmetoderna skall fokusera på både det psykiska tillståndet och missbruket eller beroendet, inom ramen för en psykologisk och psykosocial behandlingsmodell som passar den enskilde.

  Personalen arbetar med stöttning, vägledning, samtal med kontaktpersoner, strukturerat veckoschema, behandlingsschema med fasta tider och uppföljning samt instruktioner från de olika lektionerna och på så sätt skapa ett helhets perspektiv för individen som är utformat individuellt för att tillgodose respekt för integritet.

  Behandlingstiden hos oss varierar utifrån ansvariga placerares uppdrag men baseras på individens behov, problematik och förutsättningar utifrån socialtjänstens bedömning. Vi arbetar med socialstyrelsens rekommendationer om att använda sig av AUDIT, DUDIT för identifiering av alkohol- och narkotikaproblem, För att bedöma hjälpbehov använder vi även ASI.

  Vi arbetar med de sociala svårigheterna, sociala förändringar, problemlösningar i det vardagliga livet, hanteringen av problemen, att öka sitt välbefinnande, arbeta med självkänsla, sjukdoms insikt, bygga upp en självkänsla, arbeta med att våga ta beslut, allt utifrån vad man haft tidigare i livet. Arbetet görs i det vardagliga livet varje dag.

  I vår behandling ingår bland annat inventering av psykisk status, läkemedelsbehandling, och läkemedelsnedtrappning. Insatserna i vården och behandlingsarbetet skall bygga på kunskap, vetenskapligt bevisade behandlingsprogram samt beprövad erfarenhet.

  Insatserna skall ges med respekt för den enskildes behov, förväntningar, integritet, sekretess samt utifrån problematik och diagnoser.

  Vi på Ebba HVB är stolta över att kunna erbjuda heldygnsvård med evidensbaserad behandling där konsekvenser av våldsutsatthet, psykisk ohälsa och substansberoende behandlas parallellt. Möjlighet till avspänning, fysiska aktiviteter, medveten närvaro.

  Vi arbetar med effektiva behandlingsmetoder samt gruppsamtal, individuella samtal och olika temagrupper efter behov och efterfrågan samt följande program.

  Verksamheten ansvarar för månadsrapporter, uppföljningar var 3:e månad, samt slutrapport och eftervårdsrekommendationer. Verksamheten skall i tidigt stadie även arbeta tillsammans med ansvarig placerare hur utskrivningen skall planeras för att ha insatser förbereda vid hemkomst.

  Vårt arbete är välorganiserat och vi använder oss av

  • KBT – Kognitiv beteendeterapi
   ”förändra tanke och beteendemönster – ökad kännedom om dig själv”
  • DBT – Dialektisk beteendeterapi
   ”Ständig förändring, balans, stabilitet, acceptera verkligheten”
  • HAP – Haschavvänjningsprogrammet
   ”förändra ett tankemönster som skapats av missbruk”
  • MI – Motiverade samtal
   ”Vi skall uppnå ökad motivation till en förändring i beteendet”
  • ÅP – Återfalls prevention
   ”Att förebygga återfall i missbruk och i beroende”